Mahmutoğlu Tekstil Örme San. Tic. Ltd. Şti.

Image

Mahmutoğlu Tekstil olarak; 1990 yılında İstanbul- Zeytinburnu lokasyonunda 'yenilikçi ve müşteri memnuniyeti odaklı ürün ve hizmetlerimizin, üretimden müşterilerimize ulaşıncaya kadar ki yolculuğunda en iyi kalite ve hizmeti sunan bir marka olmak’’ vizyonu ile yola çıktığımız bu yolculukta, 2002 yılında üretim ve tedarik süreçlerimizi daha etkin bir hale getirebilmek amacıyla üretim yatırımlarımızı başlatmış olup,2015 yılında Bursa/İnegöl OSB’de yüksek üretim kapasitesi ve kabiliyeti ile tam entegre örme/boya-baskı fabrikamızı faaliyete geçirmiş bulunmaktayız.

Seyitnizam mah. Davutpaşa cad. Ak Evler Sitesi No : 51/1 Zeytinburnu / İstanbul
+90 212 415 10 15

info@mahmutoglutekstil.com

© 2021 Barış Bilgisayar ve Yazılım

1.AMAÇ VE KAPSAM

 

Bu talimat, Mahmutoğlu Tekstil Fabrikası faaliyetleri doğrultusunda tüm enerji ihtiyaçlarının karşılanması, sürekliliğinin sağlanması, enerji verimliliğine uygun olarak tüm tesis ve ekipmanların uygun şekilde kullanılmalarının sağlanması, Enerji Yönetim Sistemi’nin işlerliğinin sağlanması ve enerji verimliliğine yönelik yürütülen iyileştirme faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak adına aşağıda belirlenen ISO 50001 EnYS Organizasyon Şeması’ nda yer alan kişilerin görev ve sorumluluklarını tanımlamaktır.

 

2.GÖREV VE SORUMLUKLAR

 

2.1 Üst Yönetim;

 

 

 1. Enerji yönetim sisteminin kurulmasını, uygulamaya koyulmasını, iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için tüm sisteme liderlik etmek,

 

 1. Enerji Yönetim Sistemi kapsam ve sınırlarının belirlenmek,

 

 1. Enerji politikasının, hedef ve amaçların şirket stratejisi ile uyumlu şekilde belirlenmek,

 

 1. Enerji Yönetim Sistemi gerekliliklerini, şirketin faaliyet konusuna entegre ederek karşılamak ve bu doğrultuda risk ve fırsatları belirlemek,

 

 1. Enerji Eylem Planının onaylanması ve uygulanmasını sağlamak,

 

 1. Enerji performansını temsil edecek göstergeleri belirleyerek, performansın sürekli iyileşmesini sağlamak ve EnYS hedeflerine ulaşmak,

 

 1. Enerji ekibinin oluşumunu sağlamak, düzenli olarak çalışmasını garanti altına almak,

 

 

 

2.2 Enerji Ekip Lideri;

 

 1. Tesisin enerji ihtiyaçları konusundaki kaynak ve gereksinimlerinin ilgili departman yöneticileri ile birlikte saptanması, giderilmesi,

 

 1. EnYS’yi uygulayacak Enerji Ekip üyelerin belirlenmesi için gerekli önerileri üst yönetime yapmak, ekibi yönetmek ve yetkinliğinin, yeterliliğinin sağlamak

 

 1. Yatırım/iyileştirme projelerinin ve enerji yoğunluğuna etki eden satınalma faaliyetlerinin enerji verimliliği standartları içerisinde ilgili prosedür, talimat ve kontrol planlarına uygun olarak yaptırmak ve denetlemek,

 

 1. Enerji verimliliği ile ilgili dış denetim, iç denetim, yasal gerekliliklere uyum için yapılması gereken çalışmalara liderlik etmek,

 

 1. Geçmişteki ve mevcut enerji tüketimi ile yapılan ölçümlere ve diğer verilere dayanan enerji faktörlerinin belirlenmesi,

 

 1. Enerji kullanımındaki önemli değişikliklerin takip edilmesi,

 

 1. Bir sonraki dönemde beklenen enerji tüketimine ilişkin tahminlerin toplanarak yönetime sunulması,

 

 1. Yapacakları eylemlerle (makine veya sistemlerde revizyon, ekipman ilavesi veya mevcut bir ekipmanın değiştirilmesi) enerji tüketimine değişiklik yapabilecek kişilerin belirlenerek uygun yetkinliklerde olmalarının sağlanması,

 

 1. Kısa, orta ve uzun vade de enerji verimliliğinin arttırılması konusundaki fırsatların belirlenerek önceliklendirme yapılmasının sağlanması,

 

 1. Enerji verimliliği ile ilgili yasal şartların takibi ve şartlara uyulmasının sağlanması,

 

 1. Enerji yönetim sisteminin performansının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için tavsiyelerin alınması amacı ile üst yönetime raporlama yapmak,

 

 1. Önemli enerji kullanımları ile ilgili çalışanlara Enerji Yönetim Sistemleri eğitimlerinin verilmesi veya farkındalık oluşturmak maksadıyla diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için İnsan Kaynakları Departmanına destek vermek.

 

 

2.3      Enerji Ekip Üyeleri;

 

 1. Sorumluluğundaki faaliyetleri kontrol edilerek enerji verimli şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması,

 

 1. Binalarda ısıtma, havalandırma, su vb. tesisat ve ekipmanlarının gereksiz kullanımının engellenmesi,
 2. Diğer departmanlarıyla enerji ihtiyaçları konusundaki sorunları ve gereksinimlerinin saptanması ve giderilmesi,

 

 1. Enerji Yönetim Sistemi standartları içerisinde ilgili prosedür, talimat ve kontrol planlarına uygun olarak yapılması/yaptırılması ve denetlenmesi,

 

 1. Dış denetim, iç denetim, yasal gereklilik ve yapılacak yönetim sistemi çalışmalarında görevlendirilmeleri durumunda bu görevi yerine getirmek,

 

 1. Tüm enerji kullanım noktalarının tespiti, enerji boyut değerlendirmesinin yapılması ve özellikle de son dönemdeki enerji kullanımındaki önemli değişikliklerin tespit edilmesi,

 

 1. Bir sonraki dönemde beklenen enerji tüketimine ilişkin hedef hesaplamalarının yapılması,

 

 1. Yapacakları eylemlerle enerji tüketimine etki edebilecek kişilerin ve operasyonların belirlenmesi,

 

 1. Enerji yönetim sisteminin performansının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için tavsiyelerin/önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

 

 1. Bölümlerde yapılması gereken periyodik ölçüm ve kontrollerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve eksik ölçüm noktaları için aksiyon talebi yapmak,

 

 1. Bölüm personelinin EnYS Farkındalık eğitimlerine katılmalarını sağlamak,

 

 1. Bölümlerdeki enerji bilgilendirmelerinin düzenli olarak güncellenmesini sağlamak,

 

 1. Önemli enerji kullanımları ile ilgili çalışanlara Enerji Yönetim Sistemleri eğitimlerinin verilmesi veya farkındalık oluşturmak(bilgilendirme panoları vb.) maksadıyla diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

 

 1. Enerji Gözden Geçirme toplantılarına katılmak ve sorumluluklarına ilişkin ekibi bilgilendirmek,

 

 1. Enerji verimli satın alma süreçlerinin oluşturulması, enerji verimli tasarım kayıtlarının alınması

 

 1. Enerji performansına ve EnYS’ye ilişkin risk ve fırsatların tespitini sağlayarak amaç ve hedeflere ulaşılması

 

 1. Tedarikçileri enerji verimliliğine ilişkin bilgilendirmek, enerji verimli ürün önerilerinin alınmasını sağlamak,

 

 1. Tedarikçileri enerji verimliliği açısından değerlendirerek Onaylı Tedarikçi Listesi oluşturmak,

 

 1. İç ve Dış İletişim Planlarını gözden geçirerek etkin kullanılmasını sağlamak

 

 1. Dokümantasyonların hazırlanması, kayıt altına alınması, kontrolünün ve güncelliğinin sağlanması

 

 

2.4      Diğer Çalışanlar

 

 1. Faaliyetlerinin enerji kullanım ve tüketimine etkilerinin farkında olarak enerji verimliliğini gözetmek
 2. Sorumlu bulundukları alanlar başta olmak üzere EnYS’nin ve Enerji Performansının artırılması maksadıyla önerilerde bulunmak
 3. Sorumlu olduğu göre ve bulunduğu bölüm bazında enerjinin verimli kullanılmasına ilişkin belirlenen eğitimlere katılmak, hazırlanan çalıştırma talimatlarına uymak
 4. Sorumlu olduğu bölümde belirlenmiş ise çalıştırma talimatlarında belirlenen parametrelerden sapma olması durumunda bu sapmaları kayıt altına almak ve ilgililere bildirmek

 

Not: Ekipte İK, Kalite, Teknik, Bakım, Enerji, Satın Alma birimlerinden temsilcilerin olması önerilir. 2.3 Enerji ekip üyeleri görevlerinden görev paylaşımını değerlendirerek kişileri seçebilirsiniz.